این چند روز ؛ چند روز نیست.
چیزی بیشتر از چند روز است.
روزها انگار مثل سابق نیستند ؛
طوریشان شده ؛ پر از دلواپسی و تلخی و دلتنگی ؛
آدمی بسته به همین روزها ست .
روزهایی که شبهایش شکل هول و ولای سپیده دم است .
این روزها ؛ طعم شعر ارغوان ابتهاج را دارند ؛ دل سوز و غمبار ...

 

+  یاد رنگینی در خاطرمن
        گریه می انگیزد
       ارغوانم آنجاست
       ارغوانم تنهاست
    ارغوانم دارد می گرید  ...

      [هوشنگ ابتهاج]