من همانی هستم که اگر خیرات می کنند به من نمی رسد.
همان سوراخ اول کمربند که همیشه بدون استفاده و تنها می ماند ،
شبیه صفر که درهر عددی ضرب شود در کمترین مقدار حالت ممکن قرار میگیرد.
من همان درس عبرتی هستم که روزگار برای دیگران رقم می زند ،
همان که خوشحالی را باور نمی کند ،
من به دنیا آمدم و دنیا به من نیامد  ...