این خانه زیباست هنوز ، با تمام کهنگی اش شنیدنی ست ،
با همان شعر های کودکانه که لای جرز دیوارش مانده و بلند تر از صدای من است ،
خانه پدری ام زیباست ،
زیرا سه سالگی ام در آن می دود و به ریش بیست و چند سالگی ام می خندد ...