این وقت‌های شب خالی بودن جهان کاملا محسوس است.
آنچه در خواب نشد چشم من است ...