همه عالم ، در یک کَس است ! چون خود را دانست ، همه را دانست  ...