خانه ام ابری ست ، امّا
ابر بارانش گرفته ست
در خیال روز های روشنم کز دست رفتندم  ...

نیما یوشیجپی نوشت : بیا با هم حرف بزنیم ...   :)