از هرچه می خوانم

برای هرکه می خوانم - یا چه می دانم - شاید نمی خوانم  ..

از هر فصلی که بگویی

از هر فصلی که بشنوی - یا چه می دانم - نشنوی ..

دست آخر فقط برگ زرد می بینم ، حتی از دوست

این واژه را دوست دارم ، دوست را دوست دارم

با تمام برگ ریزانی که دارد ، با تمام سرمایی که آتشم می زند ..

انگار هر روز من پاییز است   :)

یا چه می دانم  ..