پر میشم از خالی 
دیگه نمی تونم شکل خودم باشم  ...

 

:)