من خود همان درد می خواهم  ، درمان آنجا رود که درد باشد  ...