انسانی که از گذشته اش میگریزد و در پی فرداهم نیست.
امروز را درنمیابد و بی مورد غصه میخورد ...
حرص چیزهایی که به دست نمی آورد و غم چیزهایی را که از دست داده را میخورد ...
من اینم!